ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Мисия и визия

Мисията, визията, целите и ценностите на детската градина са философията на организацията на живота на хората в нея. 

МИСИЯ НА ДГ №54”Дъга” е създаване на оптимални условия за: 

  1. Равен достъп на всички деца до качествено образование, чрез традициите и иновациите на европейското образование; 
  2. Интегриране на децата от етническите малцинства към ВОП в детската градина;
  3. Развитие на умствените и физическите способности на децата и търсене на хармония във физическото, умственото, духовното, нравсвеното и социалното му развитие;
  4. Екологично възпитание в контекста на общочовешките ценности и изграждане на естетическа среда в детската градина с цел да се чувстват комфортно през целия учебно- възпитателен процес;
  5. Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина;
  6. Укрепване здравето и физическото развитие на децата чрез здравословно хранене, спорт, игри и туризъм. 

ВИЗИЯ НА ДГ № 54 

Изграждане на детска градина със съвременни европейски условия за отглеждане и възпитание на децата, създаване на партньорски отношения с родителите и работа с неправителствени организации за реализиране на детския потенциал и подобряване на материалната и дидактична база. 

ДГ № 54 е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 1 до 7 години в 6 възрастови групи. 

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с ДОИ за ПУВ и подготовка и осигурява готовност на децата за училище. Възпитателната работа се провежда по Програми, одобрени от МОН и по избор и решение на учителите. 

Създават се възможно най-добри условия за постигане целите на ПУВ и удовлетвореност от страна на децата, учителите и родителите от дейността им и резултатите, които постигат. Детското заведение твори своя история вече 31 години, има свой педагогичеси опит, има богата култура и утвърждава собствени традиции, ценности и идеи. 

Учителите моделират ценности убеждения, значими за детската градина, създават ефективни педагогически и материални условия, които оформят имиджа на заведението,използват съвременни и качествени материални средства-компютър,аудиовизуална техника, учебни помагала, като оформят естетически издържана и комфортна материално-предметна среда. 

Всеки служител в заведението се чувства отговорен за поддържане на висока хигиена, чистота и ред, които пък от своя страна създават за децата, служителите и посетителите физически и психологически комфорт. 

Постигнат е един добър социален климат. ДГ№54 осъществява постоянна връзка с родителите,районната администрация и обществеността, като дава публичност на свои празници и тържества.